Bloková výjimka - nová pravidla pro servisy a prodejce aut

Česká republika měla platnost současné podoby blokové výjimky odloženou, aby měla dostatek času se nové situaci přizpůsobit. Nová pravidla jsou výsledkem dlouhodobého trendu společné evropské legislativy , která se výrazně orientuje na postavení, práva a zájmy spotřebitele. Bloková výjimka si především klade za cíl zvýšit konkurenci v oboru a tím přinést jednotlivým zákazníkům širší nabídku a finanční výhody při nákupu a servisu vozidel.

 

Nové podmínky pro servis a opravy

Jednou z hlavních změn blokové výjimky je rozdělení náhradních dílů do tří skupin (druhů). První kategorií jsou originální náhradní díly, což byly doposud jen ty, které vyrobil nebo dodal na trh samotný výrobce vozidla. Dnes je originálním dílem každý díl, který splňuje podmínky stanovené zákonem. To znamená, že originální náhradní díl může dát na trh i dodavatel jednotlivých součástí do vozidla, popřípadě samotný výrobce např. výfuku. Druhou kategorií jsou díly srovnatelné kvality, i zde platí, že tyto díly musí splňovat zákonem stanovené podmínky. Vedle těchto dvou skupin budou i nadále existovat díly, které neponesou certifikát kvality a budou proto spadat do poslední „podezřelé“ kategorie neoriginálních dílů. Před tou výrobci automobilů vždy varovali a budou varovat i do budoucna. Tato skupina však bude výrazně menší, jelikož díky nové definici náhradních dílů se řada dosavadních tzv. aftermarketových dílů přesouvá do kategorie originálních náhradních dílů a dílů srovnatelné kvality. To je pouze logický krok vyvozený z toho, že mnoho výrobců součástí do aut dodávalo jak výrobcům automobilů, tak pro volný trh (ty ovšem nemohli označit jako originální díl).

 

Pozice servisů se zlepšila

Bloková výjimka jednoznačně zlepšila pozici neznačkových i značkových autoservisů na trhu. Značkové servisy dostaly možnost nakupovat díly od nezávislých  distributorů. Tomuto trendu také odpovídá zvýšení celkového obratu u nezávislých distributorů dílů. Odpůrci blokové výjimky sice stále tvrdí, že tato norma - kromě možnosti prodejů více značek u jednoho prodejce - nikomu nic nepřináší, ale již dnes je vidět, že i autorizovaným servisům se rozšířilo pole jejich působnosti. Vzhledem k možnosti servisování většího počtu značek a díky kvalitnímu vybavení mohou tyto servisy nabízet služby pro širší klientelu. Došlo tak zároveň ke zvýšení konkurence, k pozitivnímu tlaku na ceny a ke zvýšení kvality nabízených služeb. Toto vše vede ve svém důsledku ke zvýšení spokojenosti zákazníků.  Autorizované servisy mohou nakupovat a používat originální náhradní díly a díly srovnatelné kvality od třetích osob, aniž by je kdokoliv omezoval. Závazek autorizovaného servisu používat pro běžnou údržbu a opravy motorových vozidel pouze originální díly dodávané výrobcem vozidla by byl závažným porušením blokové výjimky.

Za její porušení se nepovažuje povinnost používat náhradní díly určité značky do výše 30 procent nákupu konkurenčních náhradních dílů autorizovaného servisu a také případy použití dílů pro svolávací akce, servis zdarma a záruční opravy. Autorizované servisy mohou také prodávat náhradní díly dalším subjektům – autoservisům, které je používají při opravách a údržbě vozidel.

Asi nejvíce na blokové výjimce získaly neznačkové servisy. Především otevření přístupu k technickým informacím (sem patří například i možnosti získání speciálních nástrojů, diagnostiky, technických dat, ale i specializovaná školení pro servisy). Možnosti získání a použití originálních i neoriginálních dílů pro opravy rozšířily nabídku těchto opraven. Toto vše pak ruku v ruce opět pozitivně působí ve vztahu k zákazníkům. Také díky tomu, že bloková výjimka umožnila oddělení prodeje vozidel od jejich servisu, byla rozšířena nabídka nezávislých opraven, které mohou přejímat práci od prodejců, či kooperovat se značkovými servisy. Neznačkové servisy se také mohou specializovat na určité značky. Některé nezávislé autoopravny již dnes na svých webových stránkách uvádějí, že jsou ve smyslu blokové výjimky schopny zajistit práce na stejné úrovni jako značkový servis.

 

Přínos pro spotřebitele

Změna blokové výjimky byla jednoznačně inspirována snahou zlepšit podmínky pro koncového zákazníka, který – pokud je dostatečně informován – může využít všech jejích výhod. Jedná se především o svobodnou volbu opravny – může si vybrat podle svého zvážení, zda chce svůj vůz nechat opravovat ve značkovém nebo neznačkovém servisu, jelikož nové vozy mohou dnes opravovat i neznačkové a nezávislé servisy.

Zákazník má také právo na volbu náhradního dílu – může si určit, jaký díl bude při opravě použit. Tím opět dochází k tlaku na cenové relace a zkvalitnění služeb. Mezi významné zákazníky aftermarketového trhu patří také pojišťovny a leasingové společnosti. I tyto subjekty mohou svou aktivitou dále přispět na zkvalitnění tohoto segmentu trhu.

Na druhé straně to na spotřebitele přenáší také část odpovědnosti, jelikož orientace při výběru náhradních dílů bude o něco těžší. Prodejci a servisy by nicméně měly být schopni klientovi deklarovat, jaké díly a v jaké kvalitě používají. Dřív totiž značkové servisy byly nuceny používat výhradně originální náhradní díly a motorista měl záruku, že na opravu jeho vozu nebude použit špatný díl. To už dnes neplatí a proto musí být klient obezřetný. V této souvislosti je velmi důležitá záruční lhůta vozidla, která je minimálně dvouletá, mnohdy tří a někdy dokonce čtyřletá. Pokud by byl při opravě automobilu použit levnější „aftermarketový“ díl, který by nepatřil do kategorie originálních nebo srovnatelně kvalitních náhradních dílů, tak by výrobce vozidla nemusel reklamaci vozidla a záruku uznat.

 

Jak je bloková výjimka využívána v praxi?

Samozřejmě větší zkušenosti s její aplikací mají za našimi hranicemi. V odborném tisku se například objevily poznatky z aplikace blokové výjimky v Německu. Z uvedeného vyplývá, že z liberalizace tržního prostředí autoservisů má vždy užitek také spotřebitel. Na trhu je přetlak náhradních dílů a v důsledku zesílené konkurence se posílily nabídky pevných cen a výrazně i sezónní nabídky servisů. K vítězům v obchodu s poprodejními službami patří zcela jasně hráči na volném trhu. I když je loajalita smluvních obchodních partnerů ke svým servisům v daném okamžiku ještě poměrně vysoká, vybudovali si nezávislí velkoobchodníci s náhradními díly – stejně jako nezávislé autoservisy – své postavení na trhu. Téměř 40 % smluvních obchodních partnerů nakoupilo například v roce 2004 více dílů na volném trhu než rok předtím; okolo 22 % obratu náhradních dílů dělají smluvní obchodníci s nezávislými velkoobchody s náhradními díly. Více nakupovat na volném trhu chtějí především malí smluvní partneři a autorizované partnerské autoservisy.  Zvýšil se rovněž počet provozoven i autorizovaných servisů. Obdobné zkušenosti jako ty u našich sousedů se, byť s určitým časovým zpožděním, projevují i na našem trhu.

Aplikace blokové výjimky s sebou přináší i řadu problémů, které je potřeba řešit. Například na jaře loňského roku se SISA (Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky) potýkala s problémy, které vznikaly z nesprávného pochopení blokové výjimky. Jednalo se například o zamezování přístupu k technickým informacím od některých subjektů. Objevil se i případ nesprávného pochopení výjimky na straně dodavatelů dílů, kdy některé společnosti vydávaly například prohlášení o kvalitě dílů. Toto prohlášení je povinen vydat pouze výrobce, a to předepsaným způsobem.

S aplikací blokové výjimky dochází na našem trhu k zesílení nabídky náhradních dílů. S tím souvisí také řada nešvarů, které se v poslední době objevují. SISA se proto vždy snaží na tuto problematiku upozorňovat a jednat s příslušnými orgány státní správy. Dochází například k projevům nekalé soutěže ze strany některých firem, kdy jsou na trh dodávány  výrobky, které jsou zařazovány do skupin, u nichž je vytvářeno nové pojmenování a tyto výrobky jsou pak  deklarovány jako značkové. Některé společnosti používají praktiky podbízení se odběratelům, někdy až za hranicí obvyklých obchodních vztahů. Dochází rovněž k citelnému nárůstu dodávek zboží a náhradních dílů ze zemí s menší tradicí této výroby, kde není zaručena dostatečná kvalita a životnost. Objevují se i případy zneužívání obchodních značek renomovaných výrobců apod.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si SISA dovoluje upozornit a varovat spotřebitele, aby vždy kupovali pouze ověřené a kvalitní náhradní díly. Některé náhradní díly, které se začaly objevovat na našem trhu, totiž nezaručují kvalitu, případně je jejich kvalita neznámá, a i když jsou v mnoha případech levné, mohou způsobit mnohonásobně větší ztráty, než jsou ušetřené peníze při jejich nákupu.

 

Zdroj: SISA, DAS